Účtovnícke služby

Prečo si zveriť Vaše účtovíctvo do našich rúk?

 • žiadne vysoké mesačné náklady
 • žiadne platby za software a aktualizácie
 • žiadne personálne výpadky Vašej mzdárky
 • žiadne školenia zamestnancov
 • žiadne kancelárske náklady
 • našim klientom sme k dispozícii každý pracovný deň
 • všetky podklady sa odovzdávajú aj elektronicky - elektronický podpis máme
 • jednoduché aj podvojné účtovníctvo, mzdy a ostatné služby vykonávame v zmysle platnej legislatívy

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • peňažný denník
 • daňové priznanie k DPH
 • daňové priznanie fyzických osôb typu A a B
 • ročné výkazy – výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
 • inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie

Vedenie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy
 • účtovný denník
 • kniha vyšlých a odoslaných faktúr
 • saldokonto - predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti
 • ročná účtovná závierka a uzávierka
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Vedenie mzdovej evidencie, spracovanie miezd a personalistiky

 • vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)
 • prihlásenie, odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne
 • na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnou poisťovňou
 • výpočet miezd zamestnancov
 • vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo potvrdenie o zrazených preddavkoch a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • mzdové listy
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy

Daňové priznanie

 • daň z príjmov právnických osôb ( s.r.o., akciové spoločnosti )
 • daň z príjmov fyzických osôb ( samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti )
 • daňové priznanie k DPH
 • súhrnné hlásenie k DPH
 • daň z nehnuteľnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner